Skip to main content

Vores målsætning

Bofællesskabet er et botilbud for mennesker med nedsat funktionsevne – og det er dem der er i centrum!

Målsætningen for Bofællesskabet Frederiksgade er, at beboerne i særdeleshed er i centrum. Tilbuddet er lavet for dem, og det afspejles tydeligt. Beboerne skal føle sig set og hørt, og ikke mindst skal de tages alvorligt. Alle mennesker har ressourcer, og opgaven som pædagog er at finde disse ressourcer og lade den enkelte udvikle sig ved at anvende disse. Beboerne skal støttes og vejledes, så der opnås livsglæde og følelsen af at være en vigtig del af et fællesskab.

I et mindre privat bofællesskab er der mulighed for at tilgodese den enkelte beboers ønsker og behov i høj grad. Hvis en beboer har lyst, økonomi og færdigheder til at tage til fodboldkamp eller en koncert med et favoritband, så prioriteres sådan et ønske meget højt i Bofællesskabet Frederiksgade. Vores udgangspunkt er, at ting kan lade sig gøre, og vi ser muligheder fremfor begrænsninger. I et mindre bofællesskab som dette er der få medarbejdere, hvilket giver en tæt kontakt til den enkelte beboer samt pårørende.

Bofællesskabet Frederiksgade udskiller sig fra større institutioner, blandt andet ved at have et hjemligt miljø med nærhed og overskuelighed. Det er vores såvel faglige som personlige overbevisning, at den beskrevne målgruppe har størst mulighed for udvikling i et mindre og nært miljø. Der er ikke lang vej fra ide til handling da beslutningsvejen er kort, hvilket giver beboerne mulighed for impulsivitet i hverdagen.

Vi gør det, der virker, men relationen skal være på plads!
I Bofællesskabet Frederiksgade er vi ikke låst fast på en enkelt eller to pædagogiske metoder. Det er individuelt, hvilken metode der anvendes hvornår og til hvem. Det er vigtigt, at de pædagogiske redskaber er knyttet sammen med en stærk bevidsthed om, hvad metoderne reelt kan. En metode skal altid tilpasses den specifikke situation, og det gøres i fælles refleksion og ved at bruge vores pædagogiske faglighed. Vigtigst er, at en anvendt metode ikke er overfladisk arbejde, men bliver flyttet ud i det praktiske arbejde. Den skal ikke kun italesættes, men mærkes og give forbedringer i det pædagogiske arbejde. Vi er inspireret af anerkendende og relationsorienterede pædagogiske metoder, og anvender metoder som “Low arousel”, “Jeg-støttende-samtaler” og “kontaktØ”.

Den generelle pædagogiske tilgang til beboerne er som udgangspunkt støttende og vejledende, og indeholder i videst muligt omfang valgmuligheder tilpasset den enkelte beboer. Det er afgørende, at beboerne oplever gensidig tillid og respekt, at de bliver hørt og taget alvorligt! Personalet bruger dialogen, tør eksperimentere, tør sætte grænser og tør også indimellem at afvente og blot være tilstede. Personalet er både empatiske og professionelle i forhold til beboergruppen og den nære relation vægtes højt. Der arbejdes med den neuropædagogiske viden ud fra beboernes frihed omkring til- og fravalg, men personalet er samtidig parate til at gribe ind, såfremt valget sker på bekostning af gængse livsværdier. Vi tror på, at alle der kan opføre sig hensigtsmæssigt gør det. Hvis der er uhensigtsmæssig adfærd ser vi det som kommunikation om noget vi skal reagere på – i så fald er det vores pædagogiske tilgang der skal tilrettes den enkelte.

Ugeplanen
Beboerne har en digital ugeplan i det store fællesrum, der med billeder illustrerer, hvad der skal ske de forskellige dage, hvem der kommer på arbejde, hvem der skal lave mad osv. Tavlen opdateres ugentligt af beboerne selv med støtte fra personalet. Tavlen er et vigtigt værktøj i forhold til overskuelighed i dagligdagen, ikke bare for den enkelte, men også for fællesskabet. Det skaber struktur og overskuelighed for beboerne, og genererer større overskud til det sociale fællesskab mv.
Bofællesskabet i Frederiksgade og beboerne opbygger sammen traditioner, der er tilpasset målgruppen. Her kan f.eks. nævnes Sølund festival, sommerferie, Lounsgård cup, julefrokost, samt diverse ture ud af huset som Fårup Sommerland og ZOO.

Ferie
Beboerne har 3 ugers sommerferie, hvis de ønsker det, hvoraf de er hjemme ved pårørende en uges tid, hvis der er mulighed for dette. De andre dage laver vi forskellige ture ud af huset, og hygger hjemme i haven og bofællesskabet. Nogle er på vinterferie med deres dagtilbud, og andre har brug for at koble af hjemme et par dage i de kolde måneder. Vi planlægger efter beboernes ønsker og behov, og rejser også gerne sydpå. Så vidt det er muligt ønsker vi, at beboerne har ferie og oplevelser som alle andre – naturligvis tilrettelagt med de vilkår der er, og på deres præmisser.

Handleplaner
Der arbejdes ud fra beboernes kommunale handleplaner og de pædagogiske indsatsplaner udarbejdet i bofællesskabet, der løbende revideres og evalueres. Der arbejdes og evalueres løbende med pædagogiske delmål udarbejdet fra den kommunale handleplan. Der afholdes statusmøde én gang årligt, hvor kontaktpædagog fra dagtilbud og bofællesskab samt sagsbehandler og evt. værge er til stede. Hvis beboeren ønsker det, inviteres pårørende.

En sund livsstil
I bofællesskabet vægtes den sunde livsstil højt, og der er udarbejdet en gennemarbejdet sundhedspolitik der i særdeleshed efterleves. Hvis beboerne har behov for støtte til f.eks. vægttab, laves en individuel plan for, hvordan målet kan nås. Personalet støtter og vejleder, og vi ser på det brede sundhedsperspektiv, og er igennem alle spektre, for at den enkelte opnår så høj livskvalitet som muligt. Personalet holdes opdateret med sundhedsstyrelsens anbefalinger og deltager i relevante kurser, som f.eks. “Mad og måltider i et neuropædagogisk perspektiv”

Krav til beboeren
Der stilles krav om, at beboerne efter formåen tager del i og ansvar for fællesskabet, alle har forskellige ansvarsområder i og uden for huset. Beboerne skal så vidt muligt klare samme pligter som alle andre, naturligvis med den nødvendige støtte. De skal handle, betale regninger, lave mad og gøre rent etc. Alle mennesker har stor nytte af at vide, de er en vigtig del af et fællesskab og bidrager hertil. Før der kan stilles krav er det alt afgørende der er opbygget en tillidsfuld relation, og krav stilles inden for den enkeltes nærmeste udviklingszone, så der er stor sandsynlighed for succes.

VORES HVERDAG